Przejdź do treści

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA DWA PRZYMIERZA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1

Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA, zwane dalej „Stowarzyszeniem” zrzesza osoby, które posiadają chrześcijański system wartości, zgadzają się z nauczaniem i działalnością Kościoła Katolickiego oraz pragną pomagać dzieciom, młodzieży i wszystkim osobom potrzebujących pomocy, wsparcia i opieki oraz angażują się w życie społeczne i kulturalne.

 • § 2

Stowarzyszenie zostało ustanowione na podstawie przepisów państwowych i posiada osobowość prawną.

 • § 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. Adres Stowarzyszenia: ul. Jana Pawła II 3,
  25- 013 Kielce.
 3. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.
 5. Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 • § 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 • § 5

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, jednak może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.

 • § 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • § 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Prowadzenie działalności aktywizującej osoby wychodzące z uzależnień, osoby bezdomne, pozostające długo na marginesie życia społecznego oraz osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy.
 2. Prowadzenie oddziaływań w kierunku wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza poprzez stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą.
 3. Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej, usamodzielniającej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej a także ochrony zdrowia.
 4. Szkolenie oraz wsparcie wolontariuszy.
 5. Szkolenie i wspieranie wychowawców, nauczycieli i wszystkich osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą ich rodzinami a także osobami potrzebującymi pomocy.
 6. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom, a także docieranie i działanie w środowisku najbliższym potrzebującemu członkowi rodziny, zagrożonemu demoralizacją, uzależnieniem, przestępczością bądź niepełnosprawnością.
 7. Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawczych rodziców bądź osób pracujących z młodzieżą i dziećmi.
 8. Integracja społeczna osób bezdomnych, biednych, uzależnionych, zdemoralizowanych, pozostających na uboczu życia społecznego.
 9. Edukacja młodzieży oraz organizowanie jej czasu wolnego, w tym wypoczynku.
 10. Dbanie o tradycję oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, kształtujących postawę szacunku do historii i tradycji.
 11. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych.
 12. Dbanie o rozwój fizyczny (sport, kultura fizyczna, turystyka).
 13. Tworzenie miejsc i punktów dokształcania zawodowego, w tym organizowanie szkoleń specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 14. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i empatii poprzez prowadzenie oddziaływań wolontariatu wobec dzieci i seniorów.
 15. Organizowanie i troska odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wykorzystanie czasu wolego.
 16. Angażowanie w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby innych oraz podejmowanie pracy charytatywnej.
 17. Wychowywanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo.
 • § 8

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie warsztatów i grup liderskich dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 3. Prowadzenie warsztatów i wydarzeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży a także osób dorosłych.
 4. Inicjowanie i organizowanie spotkań szkoleniowych i konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i osób zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi pomocy.
 5. Organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu szerzenie wartości chrześcijańskich i poszanowania praw człowieka a także profilaktyki uzależnień i stosowania przemocy.
 6. Organizowanie wydarzeń historycznych mających na celu kształtowanie i uszanowanie tradycji.
 7. Współpraca z władzami samorządowymi, organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
 8. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych a także usług wspomagających działania Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wychowania i profilaktyki dla dorosłych i dzieci.

Rozdział III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • §9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • § 10

Członkowie dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych.
 • § 11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna niezależnie od swojej narodowości i pochodzenia a także bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc wspierającą, finansową, rzeczową bądź usługową.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego przyznaje Walne Zgromadzenie.
 5. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny uchwałą podjętą w przeciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 6. Zainteresowany powiadomiony powinien być w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 • § 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Korzystania z biernego i czynnego prawa do wyboru Władz Stowarzyszenia
 2. Wnioskowania w sprawach Stowarzyszenia dotyczących jego celów i funkcjonowania
 3. Wskazaniu Walnemu Zgromadzeniu zastrzeżeń do uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości jakie stwarza ono swoim członkom.
 • § 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Doradzania w sprawie wyboru Władz Stowarzyszenia
 2. Wskazania Walnemu Zgromadzeniu zastrzeżeń do uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 3. Wnioskowanie w sprawach Stowarzyszenia dotyczących jego celów i funkcjonowania.
 • § 14

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. Korzystania z biernego i czynnego prawa do wyboru Władz Stowarzyszenia
 2. Wnioskowania w sprawach Stowarzyszenia dotyczących jego celów i funkcjonowania

Zwolnieni  są z płacenia składek członkowskich.

 • § 15

Członek zwyczajny ma obowiązek do:

 1. Przestrzegania postanowień działalności Statutowej, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. Czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach.
 • § 16

Członek wspierający ma obowiązek do:

 1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 3. Materialnego i poza materialnego wsparcia działalności Stowarzyszenia.
 • § 17

Członek honorowy ma obowiązek do:

 1. Przestrzegania postanowień działalności Statutowej, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • § 18

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich,
 4. Skreślenia z listy członków z powodu nieuczestniczenia z nieusprawiedliwionego powodu w Walnych Zgromadzeniach
 5. Wykluczeniu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • §  19

Do władz Stowarzyszenia należą:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna.
 • § 20
 1. Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną wybierają członkowie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, podczas Walnego Zgromadzenia przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku złożenia równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
 3. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.
 • § 21

W przypadku wystąpienia wakatu we władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może jednak przekraczać1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 WALNE ZGROMADZENIE

 • § 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 • § 23
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny przynajmniej jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób, przynajmniej 30 dni przed terminem obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 • § 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Głównego
 4. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 6. Nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich
 9. Uchwalanie zmian w Statucie
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przenoszeniu jego majątku.
 • § 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 • § 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko i wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zgromadzenia zwyczajnego bądź nadzwyczajnego w terminie wymaganym, powinno zostać zwołane przez Główną Komisję Rewizyjną w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia obrad.
 • § 27
 1. Walne Zgromadzenie obraduje w trybie określonym w regulaminie obrad uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 2. Obradami kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
 3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy przynajmniej połowie ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania i nie mogą być to osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD GŁÓWNY

 • § 28
 1. Zarząd Główny kieruje jako naczelna władza Stowarzyszenia całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd Główny składa się z: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Główny działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 4. Zarząd Główny przynajmniej raz w miesiącu ma swoje posiedzenia. Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszani współpracownicy i goście.
 • § 29

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
 2. Kierowanie pracą Stowarzyszenia
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków i zapisów, środków finansowych pochodzących z dotacji i kontraktów administracji samorządowej lub rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji
 4. Uchwalanie regulaminów oraz okresowych planów finansowych i merytorycznych
 5. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia
 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wynagrodzeń za pracę w Stowarzyszeniu
 7. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń
 8. Powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania i realizacji projektów
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
 10. Wnioskowanie przed Walnym Zgromadzeniem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia
 11. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem
 • § 30

Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu Głównego ze stanowiskiem kierowniczym w Stowarzyszeniu. Możliwości tej nie ma w stosunku do członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

 GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 • § 31
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu członków w składzie : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Komisji.
 2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 3. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 4. Główna Komisja Rewizyjna obraduje nie rzadziej niż dwa razy w roku. Na obrady mogą być zapraszani pracownicy Stowarzyszenia i goście.
 • § 32

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym Oddziałów oraz podległych mu placówek
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
 3. Udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym
 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem do absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • § 33
 1. Członkowie Główne Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 5. Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana tylko przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • § 34

Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, spadków, darowizn, zapisów, ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów administracji samorządowej i rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

 • § 35
 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny.
 2. Do majątku Stowarzyszenia zalicza się prawnie zastrzeżoną nazwę DWA PRZYMIERZA znak graficzny i domenę internetową.
 • § 36

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Członek Zarządu Stowarzyszenia.

 • § 37
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do pierwszego kwartału każdego roku.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na nowego członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

ZMIANA SATATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • § 38

Uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków.

 • § 39

Jeżeli Stowarzyszenie nie realizuje zamierzonych celów na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może zostać rozwiązane na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 • § 40

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

 • § 41

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie ma prawo państwowe.

Pobierz statut w formie PDF (216 KB)