Przejdź do treści

RODO – Diecezjalne Spotkanie Młodych Wiślica 2023

Wyrażam zgodę RODO:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Pogłębiarka informujemy, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3,  e-mail: dwaprzymierzastowarzyszenie@gmail.com
 2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: dwaprzymierzastowarzyszenie@gmail.com lub listownie na wskazany wyżej adres z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu uczestnictwa w spotkaniu stacjonarnym Przestrzeni Kobiet, w tym w celu komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją ww konferencji. Kategorie przetwarzanych danych obejmują:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres mailowy;
  3. adres zamieszkania;
  4. wizerunek;
  5. data urodzenia i wiek;
   W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 g) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA. Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia DWA PRZYMIERZA jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w odniesieniu do osób 1 uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez  Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA lub otrzymujących informację o organizowanych lub planowanych wydarzeniach.
 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu informowania Cię o wydarzeniach, inicjatywach, kursach oraz innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA, o ile wyrazisz na to swoją zgodę. Wówczas podstawą przetwarzania danych również będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a kategorie przetwarzanych danych będą obejmować:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres mailowy;
  3. miejscowość zamieszkania (w celu odpowiedniego dopasowania przekazywanych treści do Twojego miejsca zamieszkania).
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, takim jak:
  1. banki, operatorzy płatności, dostawcy usług płatniczych oraz usług służących weryfikacji i zabezpieczania przed nadużyciami związanymi z płatnościami;
  2. dostawcy narzędzi do komunikacji e-mailowej oraz dostawcy usług przechowywania i dzielenia się treściami w sieci internet, w tym usługi Dysk Google, której dostawcą dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest spółka Google Ireland Limited;
  3. profesjonalni doradcy  Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA   w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy rachunkowych, w tym biuro rachunkowe;
   W określonych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom regulacyjnym i nadzorczym lub innym podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, które mogą je przetwarzać w zakresie powierzonych im kompetencji.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji celu przetwarzania, natomiast w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach inicjatywach, kursach oraz innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA   dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. W określonych sytuacjach przepisy prawa będą zobowiązywać lub uprawniać Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA    do dłuższego przetwarzania danych, np. w celach archiwizacji, w celach podatkowych lub 2
  rachunkowych, lub na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
 7. Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   Na Twoją prośbę, Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA dostarczy Ci kopię przetwarzanych danych
   osobowych.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych nie jest wymogiem prawnym i jest dobrowolne, ale równocześnie niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, tj. bez ich podania nie będzie możliwy udział w ww. konferencji lub przesyłanie informacji o inicjatywach, kursach oraz innych działaniach organizowanych przez  Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA.
 10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Co do zasady dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, aczkolwiek w ramach organizacji niektórych wydarzeń Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA    może korzystać z usługi Dysk Google w celu dzielenia się treściami związanymi z danym wydarzeniem. Dostawcą usługi Dysk Google dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest spółka Google Ireland Limited, która w ramach świadczenia tej usługi może korzystać serwerów zlokalizowanych w krajach trzecich. Korzystanie z usługi Dysk Google jest dobrowolne i podlega odrębnym warunkom umownym obowiązujących użytkownika usługi jak również postanowieniom właściwej polityki prywatności stosowanej przez Google Ireland Limited.  Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA   nie ma kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych użytkowników Dysku Google przez Google Ireland Limited, dlatego też zalecamy 3 dokładne zapoznanie się z właściwymi warunkami umownymi oraz postanowieniami właściwej polityki prywatności przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Dysku Google.